Gezinshuis Woonst
onderdeel van de Driestroom

Missie, Visie en kernwaarden

Missie:
De missie van ons gezinshuis is om jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, perspectief te bieden, binnen een zo normaal mogelijke omgeving, waar zorg, behandeling en begeleiding wordt geboden door vaste opvoeders. Onze missie is het om jeugdigen weer gelukkig te maken en kans te geven om zich te ontwikkelen tot stabiele volwassenen.
Door onze ervaringen in de hulpverlening is ons gebleken dat jeugdigen over het algemeen niet zijn gebaat bij een plaatsing in een leefgroep waar ze te maken  krijgen met wisselende groepsleiding/verzorgers, verschillende diensten en veelal ziekte of uitval van personeel om andere redenen. Naast de verzorgers komen ze in aanraking met nog veel meer mensen zoals de technische dienst, schoonmakers, managers en wat er nog meer voorkomt. Gezien de hechtingsproblemen bij onze doelgroep en het grote risico op hospitalisatie, een onwenselijke situatie. In pleeggezinnen wordt regelmatig een plaatsing beëindigd omdat de problematiek te heftig is of omdat er een te grote inzuiging in het eigen systeem plaatsvindt. Het doorplaatsen van jeugdigen is een bekend probleem binnen de jeugdhulpverlening en is ontwrichtend voor hen. Onze missie is daarom ook om ons aandeel te leveren door zelf een gezinshuis te runnen. In groter perspectief om te bevorderen dat het aantal gezinshuizen in Nederland verder wordt vergroot en het aantal leefgroepen binnen grote instellingen wordt verkleind er minder jeugdigen in pleeggezinnen worden geplaatst die daar minder goed op hun plaats zijn.

Visie:
Ons gezinshuis biedt jeugdigen en hun systeem op een laagdrempelige, ongedwongen en huiselijke wijze, adequate zorg:
– normalisatie van “het wonen” is uitgangspunt, speciaal waar nodig wordt toegepast.
– een jeugdige heeft behoefte aan continuïteit, voorspelbaarheid en veiligheid.
– dat bereiken we door zelf altijd aanwezig te zijn en in uitzonderlijke gevallen vaste vervangers die                   bekend  zijn voor de jeugdigen de zorg waar te laten nemen.
– bieden van passende dagbesteding en vrije tijds besteding
– acceptatie van de jeugdigen zoals ze zijn
– maximaal onderzoeken waar de mogelijkheden liggen
– perspectief bieden op de lange termijn
– gezinshuisouders zijn tijdelijke opvoeders en komen nooit in plaats van ouders/verzorgers
– het hele systeem rond de jeugdige moet (zo veel als mogelijk) worden betrokken.

Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, het gevoel krijgen dat ze worden gezien, niet in de steek worden gelaten en de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat kan het beste binnen kleinschaligheid, door vaste verzorgers zodat de jeugdigen voelen dat ze gewenst zijn. Werken aan zelfvertrouwen en normalisatie van contacten met het netwerk van oorsprong is daarbij van het grootste belang.
Ontschuldigen van jeugdigen is voorwaarde binnen onze visie, zij kunnen er niets aan doen dat ze in de situatie zitten waarin ze zitten.

Kernwaarden:
– het gewone leven
– openheid
– transparantie
– eerlijkheid
– denken vanuit mogelijkheden
– positief
– idealisme
Het gewone leven, de dag doorlopen zoals dat in een gewoon gezin ook gebeurt.
Openheid in wat we doen en wat we zeggen.
Transparantie in wat we laten zien en horen
Eerlijkheid naar elkaar toe, de waarheid vertellen
Denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen of handicap
Positief zijn over jezelf en over je omgeving
Idealisme vanuit ons om een thuis te bieden